පුණ්‍යානුමෝදනාව - TRANSFERENCE OF MERITS

පුණ්‍යානුමෝදනාව
TRANSFERENCE OF MERITS

ඉදං මෙ ඤාති නං හෝතු
සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ

මේ පිං මාගේ ඥාතීන්ට අයිති වේවා! ඒ නෑයෝ සුවපත් වේවා!

Let this (merit) accurue to relatives,and may they be happy.