දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමොදනාව - TRANSFERENCE OF MERITS OF ( DEVAS ) GODS

දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමොදනාව
TRANSFERENCE OF MERITS OF ( DEVAS ) GODS

ආකාසට්ඨාට භුම්මට්ඨා
දේවානාග මහිද්ධිකා
පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා
චිරං රක්ඛංන්තු සාසනං

අහසේ වාසය කරනා වුද, පොලොවෙහි වාසය කරන්නාවුද, මහත් ඍද්ධි ඇත්තා වුද, දෙවියෝද, නාගයොද, මේ පින් අනුමොදන්ව බොහෝ කලක් බුදු සසුන රකිත්වා.

May the beings inhabiting space and earth Devas ( Gods ) and Nagas ( Cobra ) of mighty power having shared this merit long protect the Despensation.

දෙවන වර සාසනං වෙනුවට දේසනං ( දේශනාව ) හෝ මේ ගරුං ( මාගේ ගුරුවරයන් ) කියාද තෙවනුව මං පරං ( මා හා අනුන්ද ) කියා යොදා ගත යුතුය.

For Sasanam Substitate ''Desanam'' ( Teaching ) or ''me garu'' ( my teacher ) in the second and ''mam param'' ( me and others ) in the third time.