බුදුන් ක්ෂමා කර ගැනීම - FORGIVENESS OF FAULTS

බුදුන් ක්ෂමා කර ගැනීම
FORGIVENESS OF FAULTS

කායේන වාචා චිත්තේන
පමාදේන මයාකතං
අච්චයං ඛම මේ භන්තේ
භූරිපඤ්ඤ තථාගත

කය වචනය සිතින් පමාවෙන් කල වරදට මට සමා වුව මැන මා තථගත බුදු හිමියනි.

If by deed,speech or thought heedlessly. I have done aught wrong forgive me a master! a victor Greatly wise.