තාම්බූල පූජාව - OFFERING OF BETEL

තාම්බූල පූජාව
OFFERING OF BETEL

නාගවල්ලි දලු පෙතං
චුන්නපුග සමායුතං
තම්බුලං පතිගංහාතු
සතං පුජෙමිදං දිනෝ

බුලත් ,පුවක්, සුණු, ආදියෙන් යුක්ත වු දැහැත් පුජාව බුදුරජාණන් වහන්සේට පුජා කරමි,
පුජා වෙවා !

O' Lord ! The blessed one.may this betel,..etc,be kindly acepted by you out of great compassion on us.