තිසරණ - THE THREE REFUGES

වන්දනා

Homage

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස!

ඒ භාග්යවත් සම්මා සම්බුඳුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා!

Worship to him, the blesses one, the exalted one, the fully Enlightened !

තිසරණ

The Three Refuges

බුද්ධං සරණං ගඡ්ඡාමි

ධම්මං සරණං ගඡ්ඡාමි

සංඝං සරණං ගඡ්ඡාමි

මම බුඳුන් සරණ යමි

මම දහම් සරණ යමි

මම සගූන් සරණ යමි

I go to the Buddha of my Refuge

I go to the Dhamma of my Refuge

I go to the Sangha of my Refuge


ඳුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගඡ්ඡාමි

ඳුතියම්පි ධම්මං සරණං ගඡ්ඡාමි

ඳුතියම්පි සංඝං සරණං ගඡ්ඡාමි

දෙවනුව ද මම බුඳුන් සරණ යමි

දෙවනුව ද මම දහම් සරණ යමි

දෙවනුව ද මම සගුන් සරණ යමි

Secondly I go to the Buddha of my Refuge

Secondly I go to the Dhamma of my Refuge

Secondly I go to the Sangha of my Refuge


තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගඡ්ඡාමි

තතියම්පි ධම්මං සරණං ගඡ්ඡාමි

තතියම්පි සංඝං සරණං ගඡ්ඡාමි

තෙවනුව ද මම බුඳුන් සරණ යමි

තෙවනුව ද මම දහම් සරණ යමි

තෙවනුව ද මම සගුන් සරණ යමි

For the third time also I go to the Buddha as my Refuge

For the third time also I go to the Dhamma as my Refuge

For the third time also I go to the Sangha as my Refuge