පඤ්ච ශීලය - THE FIVE PRECEPTS

පඤ්ච ශීලය

The five precepts


01 පාණාතිපාතා වේරමණි සික්ඛා පදං සමාධියාමි.

02 අදින්නාදානා වේරමණි සික්ඛා පදං සමාධියාමි.

03 කාමේසුමිච්ඡාරා වේරමණි සික්ඛා පදං සමාධියාමි

04 මුසාවාදා වේරමණි සික්ඛා පදං සමාධියාමි

05 සුරාමේරය මජ්ඣපමාදට්ඨානා වේරමණි සික්ඛා පදං සමාධියාමි


01 මම පණ ඇති සතුන් මැරීමෙන් වැළකෙමි.

02 අන් සන්තක දේ සොරසිතින් නොගනිමි.

03 කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකෙමි.

04 බොරු කීමෙන් වැළකෙමි.

05 මත්පැන් මත්ද්රව්ය ගැනීමෙන් වැළකෙමි.


01. I take the precept to abstain from killing.

02. I take the precept to abstain from Stealing.

03. I take the precept to abstain from Adultery.

04. I take the precept to abstain from lying

05. I take the precept to abstain from liquor that causas intoxication and needlessness.