හැදින්වීම - PREFACE

Preface : -

This blog is a religious blog about rituals which are very common religious customs among the Buddhist .Who is the Buddhist? How to become a Buddhist? After talking .The refuge of the triple gem an ordinary lay person become a Buddhist .As soon as accepting the five precepts. He is promoted as a devotee. From then on he does various kinds of religious rites and ceremonies offering flower, lighting lamp, joss sticks, offering food and betel are some of the very ancient rites and rituals performed by the Buddhist.

Through this blog I hope to publish Buddhist Homage. There are three languages namely,

1. Pali

2. Sinhala and

3. English,that is the speciality.

හැදින්වීම :-

සාමාන්ය ගිහි පුද්ගලයෙක් බෞද්ධයෙකු බවට පත්වන්නේ තෙරුවන් සරණ යාමෙනි .සිල්පද පහ පිලිගත් පසුව ඔහු බෞද්ධ උපාසක තනතුරට උසස් වේ .අනතුරුව ඔහු නොයෙකුත් වත්පිලිවෙත් හි යෙදෙයි.බෞද්ධයා නිතරම තමාගේ ආගමේ හෙවත් දර්ශනයේ ගුණ ගායනා කරයි.ගුණ ගායනා කොට නොයෙකුත් පුදපුජා පවත්වයි .මෙය අනාදිමත් කාලයක සිට අඛන්ඬව පැවත එන චාරිත්රයකි.

මෙම බ්ලොග් අඬවිය මගින් විස්තර කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ බෞද්ධ ජනතාව වන්දනා කටයුතු සදහා භාවිතා කරනු ලබන ගාථා පාඨයන්ය .මෙහි ඇති විශේෂත්වය නම් භාෂා තුනකින් එනම්,

01. පාලි

02. සිංහල සහ

03. ඉcග්‍රිසි ,

අදහස ද අන්තර්ගත කරමින් පවත්වා ගෙන යාමයි.

***************************************************