ධම්ම වන්ධනාව - HOMAGE TO THE DHAMMA

ධම්ම වන්ධනාව

Homage to the Dhamma

ස්වාක්ඛාතො භගවතො ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහීති.

බුදු රජාණන් වහන්සේ ධර්මය මනාකොට දේශනා කරන ලදි. එය තමාගේ නුවණින්ම දැක්ක යුතුය. කල් නොයොවා පල දෙන්නේය. ඇවිත් බලන්න යැයි අන් අය කැදවා දැක්විමට තරම් උතුම් ගුණ ඇත්තේ ය. තමාගේ සිතින් එළඹීමට සිතට අරමුණු කිරීමට සුදුසුය. නුවණැත්තන් විසින් තම තමන් කෙරෙහි ලා දත යුත්තෝ ය.

Well expounded is the Dhamma ( doctrine ) by the Blesses one to be self realized, with immediate fruit; to be but approached to be seen, Capable of being entered upon; to be attained by the wise each for himself.

ධම්මං ජිවිත පර්යන්තං - සරණං ගච්ඡාමි

යේච ධම්මා අතීතාච - යේච ධම්මා අනාගතා

පච්චුප්පන්නාචයේ ධම්මා - අහං වන්දාමි සබ්බදා

නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං - ධම්මෝ මේ සණං වරං.

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන - හෝතු මේ ජය මංගලං

උත්තමංගේන වන්දේහං - ධම්මංච ත්රිවිධං වරං

ධම්මේ යෝ ඛලිතෝදෝසො - ධම්මෝ ඛමතුතං මමං


(මම)ජිවිතාන්ත ය දක්වා ඒ ධර්ම රත්නයේ සරණ යමි.අතීත,අනාගත වර්තමාන යන තුන් කාලයට අයත් ( බුදුන් වදාළ ) ධර්මය මම හැම කල්හි වදිමි.

මට අන් පිහිටක් නැත.ධර්මය මට උතුම්ම පිහිටයි.මේ සත්ය වචනය බලයෙන් මට ජය මංගල්යයක් වේවා!

පයර්යාප්ති, ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රතිවේද, යන ත්‍රිවිද ධර්මය හිස නමා වදිමි. ධර්මයට මාගෙන් සිදු වු යම් වරදක් ඇත්නම් එයට ධර්මය මට කමා කෙරේවා.

My refuge is the Dhamma until end of my life. The Dhammas of the ages fast the Dhammas that are yet to come. The Dhammas of the present age lowly .I each day, adore! No other Refuge do I seek Dhamma is my matchless refuge BY might of truth in these my words May joyous victory be mine! With my brow. I humbly worship the Dhamma threefold and supreme. If Dhamma I have wronged in aught may dhamma’s acquittance be mine.